602 411 463

geodar_bud@wp.pl


KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Świadczymy Usługi związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów :

 • gruntów zalesionych
 • gruntów zmeliorowanych (po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych)
 • gruntów, dla których zmieniło się użytkowanie
 • gruntów, które nie były wcześniej objęte klasyfikacją


 • Prace klasyfikatora obejmują m.in.:

 • analizę materiałów źródłowych,
 • określenie typów gleby oraz określenie klasy bonitacyjnej (wykonanie odkrywek),
 • sporządzenie mapy klasyfikacyjnej
 • sporządzenie Operatu Klasyfikacyjnego, który jest ewidencjonowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
 • pomiar użytków gruntowych (przy współudziale geodety)
 • opinia o pochodzeniu gleb (gruntu)


 • Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. We wniosku można wskazać klasyfikatora, którego Starosta upoważni do przeprowadzenia takiej klasyfikacji (pomagam wypełniać wniosek). Procedurę klasyfikacyjną kończy wydanie decyzji klasyfikacyjnej (wydanie decyzji leży w kwestii Starosty).

  Minimalny czas wykonania czynności klasyfikatora wynosi około 1 miesiąca.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.